info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Kat Mülkiyeti KanunuApartman Gürültü Yönetmeliği

16 Mart 2020
https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/apartman-gurultu-yonetmeligi.jpg

Günümüzde insanların birçoğu şehirlerde apartman ve sitelerde yaşamaktadır. Kalabalık giderek artarken sorunlar da bu kalabalığa eşlik etmektedir. İnsanlar toplu yaşarken birbirlerine saygılı davranmalı ve toplum kurallarına uymalıdırlar. Birlikte yaşarken sorunların en aza indirgenmesi amacıyla insanlar birbirlerine karşılıklı anlayış göstermelidirler. Ancak herkes birbirine saygılı ve anlayışlı olacağının sözünü verse dahi uygulamada ne yazık ki bu sözler tutulmamakta ve sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle de komşular haklarını aramak için Apartman Gürültü Yönetmeliği şeklinde aramalar yapmaktadırlar. Ancak bu şekilde adlandırılan bir yönetmelik olmayıp konu farklı kanun ve yönetmeliklerin çözüm alanına girmektedir.  Bu yönde tartışmasız uygulanacak kanun ise Kat Mülkiyeti Kanunu olup kat maliklerinin borç ve yükümlülükleri şu şekilde hükme bağlanmıştır:

Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmiyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.

Kanunda da hükme bağlandığı gibi kat maliklerinin borçlarından biri de diğer maliklerini rahatsız etmemek ve gürültü yapmamaktır. Her bir kat maliki kendi bağımsız bölümde müzik dinlerken, televizyon izlerken, misafir ağırlarken diğer kat maliklerini rahatsız etmeyecek şekilde davranmalıdır. Aksi takdirde bazı yaptırımlarla karşılaşması olasıdır.

Apartmanda Gürültü Yapanlar İçin Ne Yapılmalıdır

Ana taşınmazda gürültü yapan ve diğer kat maliklerince veya yönetici tarafından her türlü sözlü ve yazılı uyarıya rağmen bu davranışı tekrar eden kat maliki veya halefleri hakkında başvurulacak yollar mevcuttur. Öncelikle bu davranışları tekrar eden kat maliki aleyhine, bu davranış diğer kat maliki veya kat malikleri açısından son derece çekilmez hal yaratmışsa hakimin müdahalesine başvurulabilir. Bu halde bu davranışların önlenmesi konusunda kanunda veya yönetim planında bir hükmün olup olmaması önem taşımaz. Yani kat malikleri kurulu bu durumun önlenmesi hususunda bir karar almış olmasa dahi olmayan Apartman Gürültü Yönetmeliği değil Kanunun 33. maddesi gereği hakimin müdahalesini istemek mümkündür.
Böyle bir durumda kat maliki veya kat malikleri, diğer kat maliki aleyhine ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. Hakim, böyle bir durumda gerekli önlemlerin alınmasına, tekrar eden rahatsız edici davranışın sonlandırılmasına ve gürültü yapan malikin veya haleflerinin uyarılmasına karar verebilir. Ancak hakimin müdahalesinin istenebilmesi için yapılan gürültünün çekilmez hal oluşturması gerekir. Örneğin; aşırı derecede müzik dinlenmesi durumu var ve her türlü uyarıya rağmen malik bu davranışında ısrar ediyorsa hakimin müdahalesi istenebilir.

Peki hakim müdahalesine rağmen gürültü durumu devam ediyorsa başvurulacak yol nedir?

Tüm uyarılara ve hakim müdahalesine rağmen malik bu davranışında ısrar ediyor ve bu durum diğer kat maliklerince son derece çekilmez hal oluşturuyorsa uygulanacak yol Kat Mülkiyeti Kanunu Md. 25’te hükme bağlanan kat mülkiyetinin devri mecburiyeti olabilir. KMK md.25: ”– Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.”

Buna karar verecek makam ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesidir. Ancak bu durumun diğer kat malikleri için olağanüstü bir biçimde çekilmez hal oluşturması ve daha önce başvurulan hakim müdahalesi sonucunda hakim tarafından verilen tedbirin, devamlı olarak bir yıl boyunca ihlal edilmiş olması gerekir. Aksi takdirde hakim son çare olarak uygulanan bu tedbire karar veremez.
Ancak bu devir davasının açılabilmesi için kat malikleri kurulunun bu davanın açılması hususunda sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almış olması gerekir. Böyle bir karar alınmadan bu yola başvurmak mümkün değildir. Görültüğü gibi bu yönde bir Gürültü Yönetmeliği mevcut değildir.
Dava sonucunda hakim taşınmazı, davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devrine karar verir. Davacılar da devraldıkları bağımsız bölümün bedelini davalıya arsa payları oranında ödemekle yükümlüdürler.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr