info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Kat Mülkiyeti KanunuApartman Site Denetçi Nasıl Seçilir, Görevi Nedir

24 Şubat 2020

Kat malikleri kurulu, yöneticiyi görevini yerine getirirken denetler. Yönetici, kat malikleri kurulunun sürekli denetim ve gözetimi altındadır. Kurul, yöneticinin gördüğü işleri zamanında eksiksiz ve özenle yerine getirip getirmediğini, işlerin yolunda gidip gitmediğini ve hesapları denetler; haklı bir sebebin ortaya çıkmasında ise yöneticiyi her zaman değiştirme hakkı vardır. Yönetici, kendiliğinden, öngörülen zamanlarda hesap vermekle yükümlüdür. Ancak yöneticinin bu sorumluluğu kat malikleri kurulunun denetimini engellemez. Kurul, yönetimi; yönetim planında veya kat malikleri kurulu kararında belirtilen zamanlarda; böyle bir zaman öngörülmemişse her üç ayda bir denetleyebilir. Haklı bir sebebin çıkması durumunda pek tabi hesap denetimi her zaman yapılabilir. ANcak

Denetçi Seçimi Zorunlu Mudur?

Yönetim, kat malikleri kurulu tarafından denetlenmekte olup, kat malikleri kurulunun denetçi veya denetim kurulu seçme zorunluluğu yoktur. Ancak giderek artan toplu yaşamada bir çok bağımsız bölümün olduğu sitelerde bu denetimin tüm kat maliklerince yapılması oldukça güçtür. Bu sebeple çok fazla bağımsız bölüme sahip ana gayrimenkullerde denetçinin hatta denetim kurulunun bulunması faydalıdır.
Zorunlu olmayan denetçi seçimi için kat maliklerinin hakime başvurma gibi bir durumları bulunmamaktadır. Ancak burada da Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33. Maddesine gidilebilme hakkı saklıdır. Kat malikleri kurulu, denetim işini kendileri yapmak istemiyorlarsa; kendi aralarından önceden bir denetçi seçebilirler veya üç kişiden oluşan bir denetim kurulu oluşturabilirler. Uygulamada denetçi seçimi genelde yönetici seçimi ile birlikte yıllık olağan toplantıda yapılmakta ve görev süresi olarak yöneticiye belirlenen süre esas alınmaktadır.

Dışarıdan Denetçi Seçmek Mümkün Müdür?

Kurul, kendi aralarından bir denetçi seçmek istemiyorsa dışarıdan bir denetçi de atayabilirler. Hesapların çok fazla ve karışık olduğu durumlarda dışarıdan uzman bir denetçi veya denetim kuruluna bu görevin bırakılması kat malikleri için daha faydalıdır. Kat malikleri tarafından seçilen denetçi de, denetimini yönetim planında yazılı zamanlarda; böyle bir zaman gösterilmemişse üç ayda bir yerine getirir. Haklı sebeplerin ortaya çıkmasında pek tabi hesapların denetimi her zaman yapılabilir.  Denetçi, denetimi için bir rapor düzenlemeli ve düzenlediği bu raporu kat maliklerine ve ana taşınmazın bağımsız bölümlerindeki kiracılara dağıtılmalıdır . Bu raporun kiracılara da verilmesinin sebebi ise ortak giderlerden sorumluluğun müteselsil olmasıdır. Denetçinin düzenlediği rapor ve vereceği kararları ile gerekli gördüğü diğer hususları birden başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirmesi gerekmektedir. Kanun, denetçi veya denetim kurulu üyelerine ücret verilmesi hususunu düzenlememiştir. Denetçiye ücret verilmesi bir zorunluluk olmadığı gibi verilmesini de engelleyen bir durum yoktur. Yönetim planında veya kat malikleri kurulunun vereceği bir kararla denetçi veya denetim kurulu üyelerine emekleri karşılığında uygun bir ücret verilmesi kararlaştırılabilir.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr