info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Cari hesap sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu m.89 ile 101 arasında düzenlenmiştir. Cari hesap, TTK 89/1’de “İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme” şeklinde tanımlanmıştır. Cari hesap...

Ciro; TTK’da yer almakla birlikte emre yazılı kambiyo senetlerinin ve bazı özel senet türlerinin ödeme aracı olarak kullanılmasını sağlayan bir devir şeklidir. Böylece kıymetli evrak bir para gibi dolaşım halinde olabilmektedir. Ayrıca kanun ciro ile devire birtakım sonuçlar bağlamıştır. Doktrinde ciroyla ilgili çeşitli tanımlamalar yapılmış olmakla uygulamada ticari hayata işlerlik ve tedavülde kolaylık sağlaması sebebiyle...

TTK’da yer alan kambiyo senetlerinden biri de çektir ve TTK’da belirtilen unsurları taşıması gerekmektedir. Çekler asıl borç ilişkisinden bağımsız olarak ileri sürülebilmekle birlikte kanunda belirtilen süreler içinde zamanaşımına uğrayıp kambiyo senedi özelliğini yitirmektedir. Her şeyden önce şu unutulmamalıdır ki zamanaşımı bir defidir dolayısıyla zamanaşımına uğramış bir çek ile takip başlatılmışsa borçlunun ödeme emrine itirazda zamanaşımı...

Kooperatif, Kooperatifler Kanunu’nunda şu şekilde tanımlanmıştır: “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.” Kooperatiflere, Kooperatifler Kanunu’nda hüküm bulunmayan hallerde...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/kambiyo-senetlerine-mahsus-icra-takibi.jpg

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu bir özel ilamsız icra yoludur. (İİK m. 167-176) Normal ilamsız icra takibinden farklı olarak bazı unsurlar barındırmaktadır. Senet Örneği sayfamızda gerekli bilgiler bulunmaktadır. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapılabilmesi için alacağın mutlaka bir kambiyo senedine bağlanması gereklidir. Kambiyo senedi TTK’da belirtildikleri anlamda çek, poliçe ve emre yazılı senet...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/ticaret-hukuku-zorunlu-arabuluculuk.jpg

Değiştirilen Türk Ticaret Kanunu ve Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun ilgili maddeleri gereği 2019 yılı itibariyle Ticari Anlaşmazlıkların öncelikli ve zorunlu olarak Arabuluculuk ile çözümlenmesi yoluna gidilmesi şartı getirilmiştir. Bu sayede; Başvurucu taraf ihtilaf yaşanan alacak üzerinde müzakere imkanı elde etmekte. Karşı taraf borcunun talep edilen kadar olmadığını yada işin eksik yapıldığını ileri sürerek pazarlık şansı...

Ülkemizde ticaret gerçekleştirilmesi için alım satım ve hizmet konusunda kuralların düzenlenmesi ve hukuki düzlem elde edilmesi için Ticaret Hukuku kullanılır. Ticaret Hukuku, kendi içerisinde ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku olarak farklı dallara ayrılır. Tüm ticari ilişkilerin düzenlenmesi için kullanılan bu kanunlar sağlıklı bir ticaret yapılmasını ve hakların korunmasını sağlar. Bu hukuk...

Ülkemizde yasalar çerçevesinde çalışma düzenlerinin belirlenmesi için kanunlar her zaman işlemeye devam etmektedir. Bu nedenle işletmeler ve büyük şirketler için yaşanabilecek kötü durumlarda konkordato adı verilen bir hak bulunmaktadır. Konkordato, borçlar veya maddi imkansızlıklar nedeniyle işleri bozulan, belirli kıstaslar ile ödeme gücünü yitirmiş ve mali durumda kötü gidişat gösteren iyi niyetli ve dürüst davranan borçluları...

Ülkemizde kanunda belirtilen 250.000,00 TL sermayesi olan Anonim şirketleri ile 100 ün üstünde üyesi olan kooperatiflerin avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Böylelikle büyük şirketlerin işlerinde yaşanan sorunlar, şirketler arasında oluşan anlaşmazlıklar ya da resmi işlemlerde yapılan hukuksuzluklar kanun önünde çözüme kavuşturulur. Bunun için haksız durumda olduğunu düşünen ve adalet arayışına giren insanlar avukatlar yardımı ile hukuk...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr