info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Gayrimenkul HukukuEcrimisil Davası Nedir, Nasıl Açılır?

21 Kasım 2019
https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/11/ecrimisil-davasi-nedir.jpg

Ecrimisil, haksız olarak başkasının yerini işgal eden, kullanan kişilerin esas mal sahibine ödemesi gereken bedel olarak bilinmektedir. Örnek vermek gerekirse tapusu Almanya’da yaşayan Ahmet’e ait olan dairede Mehmet adlı kişi habersiz bir şekilde usulsüz yollarla abonelikleri yaptırarak oturuyor olsun. Bu durumu öğrenen Ahmet geçmişe dönük 5 yıllık kira bedellerini Mehmet’ten talep edebilecektir. Açılacak Bu davaya Ecrimisil Davası denilmektedir.

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır

Ecrimisil Davası davalının bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Aşağıda Örnek dilekçedeki gibi dava açılabilir.

KONU : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100,00 TL (Keşif ve bilirkişi incelemesi sonrasında ıslah hakkımızı kullanacağımızdan ) Ecrimisil Talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR : Davalı ile müvekkil Ankara İli, Keçiören İlçesi, Mahallesi, . Ada, . parsel, . nolu bağımsız bölümün malikidir.

Söz konusu taşınmaz tarafların ikisine birden ait olmasına rağmen davalı müvekkile ait olan kısımda da herhangi bir bedel ödemeden ikamet etmektedir. Müvekkilimiz uzun süre davalıyı şifahi olarak uyarmış, daha sonra iadeli taahhütlü olarak ihtarname göndermiştir. Ancak davalı söz konusu ihtarnameyi almasına rağmen cevap vermediği gibi herhangi bir kira ödemesi de yapmamıştır. Taşınmazın yarısı müvekkile ait olmasına rağmen müvekkile hakkını ödemeden taşınmazı kullanmaya devam etmektedir.

Müvekkil oldukça zor durumdadır. Gün geçtikçe zarara girmekte, maliki olduğu taşınmazdan fayda sağlayamamaktadır. Davalı yıllardır taşınmazı kendisininmiş gibi kullanmakta taşınmazın satılmasına izin vermediği gibi müvekkilime herhangi bir bedel de ödememektedir. Bu aşamaya kadar iyi niyetli olarak bekleyen müvekkili davalı taraf kötü niyet gösteerek hakkını ödemediğinden sayın mahkemenizde iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : HMK., MK., BK. Ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : Karşı Tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile tapu kayıtları, ihtarname, tebliğe ilişkin evraklar, elektik, doğalgaz, su abonelikleri, Belediye kayıtları, banka kayıtları, tanık, keşif, bilirkişi ve yasal her türlü delil.

SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla belirtilen taşınmazdaki müvekkile ait olan yerdeki kullandığı süreçlerde fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100,00 TL bedelin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

DAVACI / İmza

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr