info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Pratik BilgilerKıymet Takdirine İtiraz

31 Ekim 2018

Kıymet Takdirine İtiraz etmek için ortada ihale yoluyla satılacak bir malın olması ve bu malın değerinin Bilirkişiler tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. Bu malların taşınır veya taşınmaz mal olmasının bir önemi yoktur.

Kıymet Takdiri; mal hacizli olup İcra Müdürlüğü tarafından satılacaksa İcra Müdürlüğü tarafından, Miras paylaşımı yada ortaklığın giderilmesi davaları ile yapılacaksa Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yaptırılır.

Kıymet Takdirine İtiraz
Kıymet Takdirine İtiraz

İcra Müdürlüğü Kıymet Takdirine İtiraz

Eğer taşınır yada taşınmaz mal haczedilerek İcra yolu ile malın satışı isteniyorsa satılacak malın kıymetini icra müdürlüğü belirler. Bu işleme Kıymet Takdiri denir. Eğer satılacak mal özellikli ve değeri kolay bir şekilde tespit edilemiyorsa İcra Müdürlüğü Uzman Bilirkişi görevlendirir. Örneğin taşınmaz mal olarak nitelendirilen ev, arazi, tarla vs gibi yapıların değeri uzman heyet tarafından tespit edilir. İşte tespit edilen bu değere borçlu yada malda menfaati olan 3. Kişiler tarafından itiraz ediliyorsa Kıymet Takdirine İtiraz gündeme gelecektir. İtiraz edecek kişiler malın kıymetinin öğrendikten yada bilirkişi raporunun kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde İcra Müdürlüğü’nün bağlı olduğu İcra Hukuk Mahkemesinde dava açmaları gerekir. Eğer Kıymet Takdir Raporuna İtiraz dikkate alınmaz ise ileride yapılan ihalenin feshi gündeme gelebielcektir.

Sulh Hukuk Mahkemesi Kıymet Takdirine İtiraz

Ortaklığın giderilmesi yada Miras Paylaşımı davaları Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılmaktadır. Paylaşıma konu malların aynen taksimi mümkün olmadığında malların aleni olarak ihale yoluyla satılması talep edilir. Bu aşamada Sulh Hukuk Hakimi paylaşıma konu malın yada malların değerinin tespiti için bilirkişi yada bilirkişileri görevlendirir.  Bilirkişiler mallar üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kendi uzmanlıkları ile malın değerini belirlerler ve Bilirkişi Raporu hazırlarlar. Hazırlanan bilirkişi raporu mahkeme tarafından ilgililere tebliğ edilir ve dosya Satış Memurluğu’na gönderilir. Eğer taraflarca yapılan kıymet takdirine itiraz varsa Sulh Hukuk Mahkemesine mahkemeye itirazlarını içeren dilekçe ile 7 gün içinde dava açarlar. Burada Kıymet Takdir Raporuna İtiraz Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirilir ve gerekli gördüğü taktirde malın değerini yine uzman bilirkişiler marifetiyle tespit ettirir.

Kıymet Takdirine İtiraz Örnek Karar

Davacılar Ahmet xx ve Mehmet xx 02/01/2018 havale tarihli dilekçelerinde; … Satış Memurluğu 2017/13 satış sayılı dosyasından ortaklığın giderilmesi davası neticesinde satışa esas olmak üzere kıymet takdiri yapılmış ve düzenlenen bilirkişi raporunun taraflarına tebliğ edildiğini, yargılama kapsamında ortaya çıkacağı üzere düzenlenen bilirkişi raporuna itiraz ettiğini, değerlendirmesi yapılan taşınmaza ilişkin olarak raporda tespite konu taşınmazın merkeze yakınlığı, arz talep dengesi neticesinde bir değerlendirme yapıldığını, tespite konu taşınmazın bulunduğu mahaldeki taşınmaz birim satış fiyatı belirlenen rakamın çok üzerinde satımlar söz konusu olduğunu, ayrıca taşınmazın bulunduğu mahalde yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin de yaklaşık %50 üzerinden yapıldığını, yeniden yapılacak bilirkişi incelemesi sonucunda bu durumun görüleceğini, yargılama kapsamında düzenlenecek raporun çok defa şeffaf gerekçelerle ve haklarını gözetecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini, belirlenen bedel emsal satışlara göre aşağıda kaldığını, bu hususun belediyeden sorulduğunda taşınmazlarla ilgili olarak o bölgede yapılan ve yapılmakta olan imar uygulamaları neticesinde özellikle değer artışlarının ve istimlak bedellerinin oldukça yüksek fiyatlardan seyrettiğinin anlaşılacağını, Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılarak yapılan emsal satış örneklerinin ve .. Belediye Başkanlığından rayiç bedel fiyatlarının ve imar uygulamalarının mevcut durumunun istenilmesini talep ettiğini, bu şekli ile yeniden düzenlenecek bilirkişi raporunda taşınmaza ilişkin fiyatların çok düşük kaldığının da ortaya çıkacağını, ayrıca mülk bilirkişisi alınmadan değerlendirme yapıldığını, yapılan bu değerlendirmenin usul ve yasaya uygun olmadığını, bu şekli ile de düzenlenen raporun hukuka aykırı olduğundan davanın iptalini talep ve dava etmişlerdir.
Dava dilekçesi mahkememiz esasına kaydedilerek taraflara usulün uygun olarak tebligat çıkartılmış, davacılara tebliğ edilmiş ancak davalıya çıkartılan tebligatın bila ikmal döndüğü görülmüş, celse arasında davalı tarafın avukatı dosyaya vekaletname ibraz ederek davayı takip etmiştir.
.. satış Memurluğunun 2017/13 Satış sayılı dosyasının dosyamız arasına alındığı görülmüştür.
.. Tapu Müdürlüğüne ve .. Belediye Başkanlığına yazılan müzekkerelere verilen cevaplar dosyamız arasına celp edilmiştir.
Tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde; Mahkememizce kıymet takdirine ve davaya konu 2017/13 esas sayılı satış dosyası dosyamız arasına alınmış ve yapılan incelemede İİK 128/a maddesi gereğince “Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikayette bulunabilirler. Şikayet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması halinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi halde başka bir işleme gerek olmaksızın şikayet kesin olarak reddedilir.” şikayetin reddi gerekmiş ve davanın reddine şeklinde hüküm kurulmuştur. Yukarıda Kıymet Takdirine İtiraz hakkında yazılan yazı ve eklenen kadar bilgilendirme amaçlı olup kanunların değişmesi halinde geçerliliğini yitirecektir. Bilirkişi Raporuna İtiraz farklı bir yazıda incelenmiştir.

 

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr