info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Kat Mülkiyeti KanunuSite Olağan Toplantı Yapılması Kat Malikleri Kurulu

25 Şubat 2020
https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/kat-malikleri-kurulu-site-olagan-toplanti.jpg

Yönetim planında açıkça gösterilen zamanlarda yapılan toplantıya Olağan Toplantı denir. Kat Mülkiyeti Kanunu 29. Md uyarında Kat malikleri kurulu yılda en az bir defa toplanır. Toplu yapılarda iki yılda bir olabilir. Yönetim planında bir zaman belirtilmişse bu zamanda, belirtilmemişse de, her takvim yılının ilk ayı içinde yani Ocak ayında toplanır. Toplantının ne zaman ve nerede yapılacağının kat maliklerine duyurulması gerekir. Bu bildirimin de kat maliklerine toplantıdan en az 15 gün öncesinde ulaştırılması gerekmektedir.

Usul olarak toplantıya çağrıldığının ispatı yeterli olup çağrı kağıdına imza alınması yada iadeli taahhütlü bir posta ile bildirimin yapılması sağlıklı olacaktır. Önceden bilgilendirme yapılması ve onay alınması şartıyla Mail yada sms yolu ile çağrının ispatı yapılması halinde geçerliği bulunmaktadır. Aksi halde yapılan toplantıdan haberi bulunmayan kat malikleri, toplantıya çağrının usulüne uygun yapılmadığından kararın iptalini isteyebilirler.Ayrıca çağrıda toplantının ne zaman yapılacağını yanı sıra yeterli sayı olmadığında ikinci toplantının günü, yeri ve saati de belirtilmelidir. İki toplantı arasında en az yedi gün olmalıdır.

Olağan Toplantı Yeter Sayısı

KMK 29. Md gereği Kat Malikleri Kurulunun toplanması için toplam arsa payının ve toplam sayının yarısından bir fazlasının hazır bulunması gerekir. Karar alınması için de oy çokluğu gerekmektedir. Ancak ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz. Örneğin 10.000,00 m2 arsa alanı ve 100 bağımsız bölümü olan bir sitede öncelikle 51 kişinin ve aynı zamanda bu katılan kişilerin  pay bakımında 5.000,00 m2 yi geçmiş olması  beklenmektedir. Ancak ilk toplantıda bu katılım sağlanamaz ise Olağan Toplantı ertelenir ve diğer oturumda çoğunluk aranmaz.  Bazı özel hükümlerde oy çokluğunu yeterli olmayacağı belirtilmiştir. Örneğin yönetici seçimi için özel bir hüküm bulunmaktadır.

Oylamalara Katılma

KMK 30. Md de her bir malikin arsa payı dikkate alınmaksızın bir oy hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Eğer birden fazla mülkü varsa her biri için ayrı bir oyu da bulunmaktadır. Ancak sayı toplam alanın 1/3 ünden fazla ise bu kişi tek başına en fazla 1/3 oya hakkına sahiptir. Örneğin 90 daireli bir binada 35 taşınmazı buluna kişi en fazla 30 oy hakkına sahiptir.

Eğer taşınmazın paylı yada el birliği mülkiyeti gibi birden fazla maliki varsa aralarında biri vekalet alarak diğerlerini temsil eder. Eğer kısıtlı bir kişi varsa vasisi temsil hakkına sahiptir.

Olağan Toplantı katılımına vekaleten de iştirak edilebilir. Ancak vekalet edecek kişi en fazla %5 oranında kişiye vekalet edebilir. Yani 100 kişilik bir sitede bir kişi en fazla 5 kişiye vekalet edebilir.

Olağan Toplantı Kararları

Ana taşınmaz olarak nitelendirilen binalar KMK 32. Md uyarınca kat malikleri kurulunca yönetim planı, alınan kararlar, sözleşmeler ve kanunlara göre alınacak kararlarla yönetilir. Tüm ilgili kişiler, tapu sahipleri, kiracılar, sükna hakkı sahipleri vs taşınmazdan faydalanan herkes alınan bu kararlara ve kurallara uymak zorundadır. Eğer yönetici, denetçi yada kat malikleri arasında bir problem olursa kurul tarafından alınacak kararlar ile çözüme kavuşturulur. Alınan kararlar ise noter tasdikli karar defterine yazılır. Alınan karar itirazı olanlar deftere şerh düşerler.

Hakimin Müdahalesi

Yukarıda izah edildiği gibi alınan kararlara katılmayan ve şer düşen kişiler kararın alınmasının ardından bir ay içinde dava açmalıdır. Toplantıya katılmayan kişiler ise öğrenme tarihinden sonraki bir ay yada her ne olursa olsun altı ay içinde dava açabilecektir. Eğer toplantının yok hükmünde olduğu iddia ediliyorsa süre kısıtlaması yoktur. Bu kanuna ilişkin davalar Sulh Hukuk mahkemesinde açılır ve mahkeme hakimi tarafından karar bağlanır.

 

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr