Site icon Ankara Avukat Kübra YILDIZ ÇOLAK

İtirazın İptali Davası Dilekçe Örnekleri

                İlamsız diye tabir edilen icra takiplerine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün süresi içinde yapılan itiraz ile icra takibi durdurulmaktadır. Bu dosya ile ilgili alacaklının işlem yapabilmesi için İtirazın İptali Davası açılması gerekmektedir. Ancak yapılan takibin durumuna göre dava açılacak yetkili ve görevli mahkemeler değişmektedir. Özellikle İşçilik alacaklarına yada Ticari alacaklara yapılan itiraza ilişkin açılacak davalardan önce arabulucuya gidilmesi hususunda dikkatli olunması gerekmektedir. Aşağıda Kat Mülkiyetine Konu aidat alacağına ilişkin dilekçe hazırlanmıştır. KMK görevli mahkeme taşınmasın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi olduğundan dilekçe bu mahkemeye hitaben yazılmaktadır. Ayrıca dava avukat eşliğinde açılacaksa vekil bilgileri yazılmalı ayrıca dava avukat tarafından açılmalıdır.

ANKARA (…) SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI               : Mehmet Can (T.C.: 123456789)

Kartal Mah. Çiçek Sk. No: 22/1 Çankaya/ANKARA

VEKİLİ                 : Av. Kübra YILDIZ ÇOLAK

Hacettepe Mah. Basamaklı Sok. No:11 Altındağ/ANKARA

DAVALI  : Hatice YILMAZ  (T.C:987654321)

                               Şahin Mah. Gül Sk. No:21/10 Altındağ/ANKARA

KONU                   : Ankara 55. İcra Müdürlüğü 2019/105236 E. Sayılı dosyasına yapılan itrazın iptali ile %20 den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi taleplidir.

İCRA DOSYA      : Ankara 55. İcra Müdürlüğü 2019/105236 Esas

AÇIKLAMALAR  :Davalı, müvekkil apartman yönetiminde maliki olduğu dairenin (Ankara ili Çankaya ilçesi .. ada … parselin 10 numaralı bağımsız bölüm) ek gider bedelini ödememesinden kaynaklı olarak  tarafımızca belirtilen Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır. Ancak davalı tarafından  29/08/2019 tarihinde kötü niyetli olarak itiraz edilmiştir. Yapılan itiraz haksız ve kötü niyetlidir. Şöyle ki;

                634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesine göre; Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

 a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

 b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.

 c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

                Yine aynı Kanun’un ilgili maddesi “Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık YÜZDE BEŞ hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür” hükmüne yer vermektedir. İlgili Kanun maddeleri uyarınca davalı taraf paydaşı olduğu apartman dairesinin ek gider olan santral değişim bedelini ödemekten kaçınamaz. İcra takibine konu olan borcun detayları dilekçe ekinde sunulmaktadır.

                Davalı aleyhine icra dosyasında tutarı belirtilen birikmiş borçlarından dolayı belirtilen icra dosyası ile icra takibi başlatılmış, davalı tarafından da kötüniyetli olarak takibe itiraz edilmiştir. İş bu sebeplerden dolayı mahkemenizde kötü niyetli olarak yapılan itirazın iptali ile %20 den az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : TBK, TMK,İİK, KMK ve her türlü yasal delil

DELİLLER                             : Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile Ankara 55. İcra Müdürlüğü’nün 2019/E. sayılı dosyası, Karar Defteri, İşletme Defteri, Ankara ili Çankaya ilçesi. ada parselin 10 numaralı bağımsız bölümün Tapu Kayıtları, iadeli taahhütlü posta evrakı, Banka Kayıtları, Tanık, Bilirkişi, yazışmalar, Hukuka Uygun Her Türlü Yasal Delil.

SONUÇ                : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı davamızın kabulü ile  Ankara 55. İcra Müdürlüğü 2019/E. sayılı dosyasına kötü niyetli olarak yapılan itirazın iptali ile %20 den aşağı olmamak kaydı ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. 20.09.2019

                                               DAVACI VEKİLİ

                                               Av. Kübra YILDIZ ÇOLAK

İmza

EK: – İcra takibine konu olan borcun detayı

İtirazın İptali Davası Dilekçe Örnekleri
Exit mobile version